پرسشنامه شاخصهای روابط برادر و خواهری

هدف این آزمون اندازه گیری مشکلات شخص با خواهران و برادران است.و دارای ۲ ابزار ۲۵ سوالی و روش نمره گذاری و تفسیر نتایج میباشد.