پرسشنامه سوابق بهداشت شخصی

20,000.00 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه بررسی نگرش افراد نسبت به استفاده از سوابق بهداشت شخصی است.وشامل نحوه امتیاز دهی وتفسیرنتایج میباشد.