پرسشنامه سهل انگاری اجتماعی

30,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه از نوع مداد کاغذی -خود گزارش دهی مشتمل بر ۲۳ گویه می باشد.این آزمون بر روی ۸۲۸ مرد تهران اجرا شده است واز اعتبار و روایی برخوردار است.