پرسشنامه سنجش پذیری نوآوری در حوزه کار روستاییان دامدار

هدف اصلی این آزمون بررسی نوآوری در حوزه کار روستاییان بوده است ودارای ۵ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.