پرسشنامه سنجش وندالیسم ( رفتار خرابکارانه )

این پرسشنامه شامل ۲۳ پرسش است که پنج متغیر، خرابکاری، دلبستگی به خانواده، رعایت ارزشها و مقررات اجتماعی، رعایت ارزشها و مقررات دینی و داشتن دوستان خرابکار را بررسی می نماید. در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته و در قالب فایل word می باشد . اعتبار و روایی آن فقط در پایان نامه مورد استفاده ذکر شده .منبع مشخص دارد . پس از پرداخت موفق فورا قابل دانلود است .