پرسشنامه سنجش نگرش معنوی

این پرسشنامه دارای ۴۳ سوال می باشد پایایی این آزمون روی ۴۰ آزمودنی به فاصله زمانی ۵ هفته مورد آزمون قرار گرفت.