پرسشنامه سنجش نگرش معنوی

30,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۴۳ سوال می باشد پایایی این آزمون روی ۴۰ آزمودنی به فاصله زمانی ۵ هفته مورد آزمون قرار گرفت.