پرسشنامه سنجش میزان سوگیری دانشجویان به ارزش های جهانی و عوامل موثر بر آن

هدف اصلی این ابزار بررسی میزان سوگیری به ارزشهای جهانی است ودارای ۱۰ گویه و سوال میباشد که در پایان نامه کارشناسی ارشد مورد استفاده قرار گرفته است.