پرسشنامه سنجش میزان اشتیاق به رایانه

ارزیابی اینکه فرد به چه میزان علاقه واشتیاق داردکه در محیط کار خود از رایانه استفاده کند از اهداف این پرسشنامه است.وشامل ۱۰ عبارت است که پاسخ دهنده در هریک از عبارات با نوشتن بله یا خیر نظر خود راابراز میکند.ودارای روش امتیاز بندی وتفسیر نتایج است.