پرسشنامه سنجش مهارت های زندگی

این پرسشنامه مولفه های توانایی حل مسئله ، تصمیم گیری ، ارتباط موثر ، شهروند مسئول و شهروند جهانی را می سنجد و برای هر مولفه ۸ سوال و در کل ۴۰ سوال دارد درای شیوه نمره گذاری ، اعتبار ، روایی و نرم است در دانش آموزان راهنمایی هنجار یابی شده است . ۸ صفحه است و فایل jpg می باشد .