پرسشنامه سنجش مشارکت؛ سرمایه؛ اعتماد و حمایت اجتماعی

25,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه محقق ساخته و در قالب فایل word است . ۵۹ سوال دارد اعتبار و روایی آن باید توسط محقق تعیین شود .