پرسشنامه سنجش مرکز کنترلی دورنی بیرونی برگر

40,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه سنجش موضع درونی -بیرونی کنترلی افراد است.وشامل ۱۰ عبارت است همراه با نحوه امتیازبندی و تفسیر نتایج.