پرسشنامه سنجش قدرت پست ومقام فیدلر

این پرسشنامه میزان قدرت پست و مقام درسازمان را مطابق نظر فیدلر مورد بررسی قرار می دهد ودارای ۵ سوال است که هرکدام دارای مقیاس جداگانه ودارای روش امتیاز دهی و تفسیر نتایج است.