پرسشنامه سنجش قدرت مداری کریستی وجیس

این پرسشنامه تمایل افراد به قدرت طلبی را مورد ارزیابی قرار می دهد.وشامل ۱۰ عبارت است که هرکدام شامل ۵ طیف میباشد ودارای روش امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.