پرسشنامه سنجش قدرت مداری کربستی وجیس

این پرسشنامه تمایل افراد را به قدرت طلبی مورد ارزیابی قرار می دهد.ودارای ۱۰ عبارت است که هرکدام شامل ۵ طیف است که آزمودنی با خواندن هر عبارت نظر خود را با علامت دایره مشخص میکند ودارای روش امتیاز دهی و تفسیرنتایج است.