پرسشنامه سنجش فشارهای روانی مارکهام

این پرسشنامه دارای ۳۶ سوال دو گزینه ای میباشد.ودارای روش نمره گاری است واز اعتبار و روایی برخوردار است.