پرسشنامه سنجش فشارهای روانی مارکهام

40,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۳۶ سوال دو گزینه ای میباشد.ودارای روش نمره گاری است واز اعتبار و روایی برخوردار است.