پرسشنامه سنجش فساد اداری

این پرسشنامه فایل word  است و دارای ۲۵ سوال می باشد . در این پرسشنامه از نظریه هیدن هیمر و خانم  امنولدسن  (Amnuldsen ) و شاخص های فساد اداری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استفاه شده است .