پرسشنامه سنجش عملکرد ازدواج

50,000 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه تعیین عملکرد ازدواج با توجه به منظومه باورها است.ودارای ۶۶ سوال و روش نمره گذاری و اعتبار و روایی میباشد.