پرسشنامه سنجش علایق تحصیلی

این پرسشنامه دارای ۳۹ سوال در طیف لیکرت بوده و بر روی دانش آموزان دختر شهر تهران هنجار یابی شده است . دارای پایایی روایی و شیوه نمره گذاری است .