پرسشنامه سنجش علایق تحصیلی

این پرسشنامه دارای ۳۹ سوال چهر گزینه ای است این آزمون در یک گروه نمونه ۵۰ نفری از دانش آموزان دختر دبیرستان اجرا شده است و از اعتبار وروایی برخوردار است.