پرسشنامه سنجش سرمایه اجتماعی

این پرسشنامه محقق ساخته است و برای انجام پژوهشی با این عنوان طراحی شده است . فایل ها در قالب jpg ( تصویری ) هستند و ۱۰ صفحه دارد . تعداد سوالات ۷۰ سوال است که اعتماد فردی و بین شخصی ، گروهی و گروههای مرجع ، اعتماد عمومی ، نهادی و اصناف را می سنجد همچنین مشارکت اجتماعی و امنیت عمومی را می سنجد . اعتبار و روایی آن لازم است توسط محقق مجددا مورد ارزیابی قرار گیرد .