پرسشنامه سنجش روابط رهبر – پیرو فرد فیدلوام

هدف این پرسشنامه سنجش ارتباط میان رهبر و پیرو در یک سازمان است و دارای ۸ عبارت ۵ گزینه ای است.