پرسشنامه سنجش رفتار های پر خطر

این پرسشنامه دارای ۳۸ سوال است که رفتار های پر خطر نوجوانان و جوانان را در ۱۳ مقوله مورد سنجش قرار می دهد . دارای شیوه نمره گذاری است