پرسشنامه سنجش خلاقیت ارجمند

این آزمون حاوی ۷۵ سوال ۵ گزینه ای است.این آزمون بر روی گروه نمونه ۲۵۰ نفری ازدانش آموزان پسر دبیرستانی اجرا شده است واز اعتبار وروایی برخوردار است.