پرسشنامه سنجش حکمرانی خوب

این پرسشنامه شامل ۶ بعد است که هرکدام شامل چندین عبارت است که گزینه های پاسخ به آنها خیلی زیاد،زیاد،متوسط،کم و خیلی کم است.ودارای نحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.