پرسشنامه سنجش انگیزه مدیریت ماینر و اسمیت

با استفاده از این پرسشنامه انگیزه افراد برای اداره یک سازمان بزرگ و پیچیده مورد ارزیابی قرار می گیرد.وشامل ۷ عبارت است که هر عبارت دارای ۷ گزینه است که از قوی تا ضعیف درجه بندی گردیده است.ودارای روش امتیاز دهی وتفسیر نتایج است.