پرسشنامه سنجش الگوهای سخت انضباطی(phds)

این پرسشنامه دارای ۵۰سوال و روش نمره گذاری است که متعلق به پیر موری میباشد و اعتبار و روایی آن مورد تایید است و در قالب فایل jpGمیباشد.