پرسشنامه سنجش اعتماد به مشتریان وتامین کنندگان درزنجیره تامین

20,000.00 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه میزان اعتماد شرکت به مشتریان وتامین کنندگان مواد اولیه وتجهیزات وامکانات را به تفکیک مورد سنجش قرار میدهد.وشامل ۱۵ عبارت ونحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.