پرسشنامه سنجش اعتماد به مشتریان وتامین کنندگان درزنجیره تامین

هدف این پرسشنامه میزان اعتماد شرکت به مشتریان وتامین کنندگان مواد اولیه وتجهیزات وامکانات را به تفکیک مورد سنجش قرار میدهد.وشامل ۱۵ عبارت ونحوه امتیاز دهی و تفسیر نتایج میباشد.