پرسشنامه سنجش استفاده از اینترنت وپست الکترونیک

این پرسشنامه دارای ۱۲ سوال و تفسیر است که هدف آن بررسی استفاده افراد از اینترنت و پست الکترونیک است.