پرسشنامه سنجش استعداد ریاضی دوره راهنمایی

40,000 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای بخش است و بر روی گروه نمونه ۶۰ نفری از دانش آموزان دوره راهنمایی شهر تهران اجرا شده است واز اعتبتر وروایی برخوردار است.