پرسشنامه سنجش استدلال انتزاعی تکلیف انتخاب واسون

این آزمون دارای ۴ کارت با نمادهای قابل مشاهده است.که به آزمودنی نشان داه میشود وظیفه آزمودنی این است که کارت هایی را انتخاب کند که درستی این قاعده را آزمون میکند و دارای روش نمره گذاری میباشد وازاعتبار و پایایی برخوردار است.