پرسشنامه سلطه

این پرسشنامه دارای ۱۲۵سوال بهمراه کلید تصحیح و دستور العمل میبشد و متعلق به برن رویتر میباشد ودر قالب فایل jpGاست.