پرسشنامه سلسله مراتب نیازها جونز و فیفر

۱- برای تجربه کردن یکی از مفاهیم تئوری انگیزش کار۲- باز خور گرفتن از باور ونظرات شخص درباره خودش با استفاده از تکنیکهای انگیزشی در مدیریت منابع انسانی ۳- مقایسه سطوح نیازهای افراد با یکدیگر از اهداف این پرسشنامه می باشد و شامل ۲۰ عبارت است که آزمودنی پاسخی را که با دیدگاه او مطابقت دارد علامت میزند.