پرسشنامه سلامت فرم کوتاه ویر نسخه ۲

این پرسشنامه دارای ۳۶ سوال میباشدکه جنبه های منفی ومثبت سلامت را اندازه می گیرد.ودارای روایی و پایایی و شیوه نمره گذاری میباشد.