پرسشنامه سلامت اجتماعی

این پرسشنامه با هدف قیاس ادراک سلامت اجتماعی ساخته شده است ودارای ۲۸ سوال و۵ خرده مقیاس میباشد ونمره گذاری سوالات براساس مقیاس لیکرت پنج درجه ای است  واز پایایی و روایی مناسبی برخوردار میباشد.