پرسشنامه سرمایه اجتماعی

این پرسشنامه میزان سرمایه اجتماعی را می سنجد. و دارای ۸۹ سوال است که گزینه های پاسخ به آنها بسیار زیاد،زیاد،تاحدودی،کم،بسیارکم میباشد.