پرسشنامه سرسختی روان شناختی

این مقیاس یک ابزار خود گزارشی مداد-کاغذی است که ۴۵ ماده دارد. ودارای روش نمره گذاری میباشد.