پرسشنامه سبک های مدیریت مدیران بازار یابی

هدف این آزمون ارزیابی مهارتهای بازار یابی مدیران است.وشامل ۱۶ عبارت وروش نمره گذاری وتفسیر نتایج میباشد.