پرسشنامه سبک های مدیریت مدیران بازار یابی

20,000.00 ریال – خرید
هدف این آزمون ارزیابی مهارتهای بازار یابی مدیران است.وشامل ۱۶ عبارت وروش نمره گذاری وتفسیر نتایج میباشد.