پرسشنامه سبک های رهبری تحولی وتبادلی مدل باس

این آزمون یک ابزار چند عاملی است که دارای ۴۵ گویه میباشد.وهدف این آزمون یررسی الگوی رهبری تحولی است. که از پایایی برخوردارمیباشد.