پرسشنامه سبک های دفاعی

45,000.00 ریال – خرید
این پرسش نامه دارای ۴۰ سوال است و۲۰ مکانیزم دفاعی را مورد ارزیابی قرار می دهد.و مقیاس نمره گذاری بصورت لیکرت می باشد.