پرسشنامه سبک های دفاعی

این پرسش نامه دارای ۴۰ سوال است و۲۰ مکانیزم دفاعی را مورد ارزیابی قرار می دهد.و مقیاس نمره گذاری بصورت لیکرت می باشد.