پرسشنامه سبک های تفکر یادگیری وشناختی

35,000.00 ریال – خرید
این آزمون دارای ۱۰۴ سوال و۱۳ خرده آزمون است.که هر خرده آزمون شامل ۸ سوال است.وازروایی و پایایی برخورداراست و دارای روش نمره گذاری میباشد.