پرسشنامه سبک های تفکر یادگیری وشناختی

این آزمون دارای ۱۰۴ سوال و۱۳ خرده آزمون است.که هر خرده آزمون شامل ۸ سوال است.وازروایی و پایایی برخورداراست و دارای روش نمره گذاری میباشد.