پرسشنامه سبک مدیریت

30,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۱۶ سوال است و روی یک گروه نمونه ۳۰۰۰نفری از مدیران سراسر کشور اجراشده است واز اعتبار و روایی برخوردار است.