پرسشنامه سبک مدیریت

این پرسشنامه دارای ۱۶ سوال است و روی یک گروه نمونه ۳۰۰۰نفری از مدیران سراسر کشور اجراشده است واز اعتبار و روایی برخوردار است.