پرسشنامه سبک رهبری مدیران با نمره گذاری

این پرسشنامه از جمله پرسشنامه های پژوهشگر ساخته است که دارای ۲۵ سوال می باشد واز اعتبار و روایی مناسبی برخوردار است.