پرسشنامه سبک رهبری مدیران با نمره گذاری

45,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه از جمله پرسشنامه های پژوهشگر ساخته است که دارای ۲۵ سوال می باشد واز اعتبار و روایی مناسبی برخوردار است.