پرسشنامه سبک رهبری فیدلر وچمرز

30,000.00 ریال – خرید
هدف این پرسشنامه ارزیابی سبک رهبری افراد (کارگرا- انسانگرا)با استفاده از نظریه فیدلر است ودارای ۱۸ عبارت است .