پرسشنامه سبکهای مدیریت (توصیف رفتار رهبر LBDQ )

  این آزمون دارای ۳۰سوال میباشد  . که از روایی،پایایی،واعتبار برخوردار است.