پرسشنامه سازگاری کودکان

این پرسشنامه دارای ۳۷ سوال ۴ گزینه ای است این آزمون بر روی گروه ۲۵۳ نفری پسران دبستانیی۷ ساله اجرا شده است واز اعتبار و روایی برخوردار است.