پرسشنامه سازگاری کودکان

40,000.00 ریال – خرید
این پرسشنامه دارای ۳۷ سوال ۴ گزینه ای است این آزمون بر روی گروه ۲۵۳ نفری پسران دبستانیی۷ ساله اجرا شده است واز اعتبار و روایی برخوردار است.