پرسشنامه سازگاری دانش آموزان

توسط ا کی سینها و سینگ به منظور تعیین میزان سازگاری اجتماعی ، عاطفی و آموزشی دانش آموزان ساخته شد و شامل ۶۰ سوال ۲ گزینه ای است این پرسشنامه در ایران به ۵۵ سوال کاهش یافت و برای دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی هنجار یابی شد . پرسشنامه دارای اعتبار و روایی شیوه نمره گذاری و جداول هنجاری است . برای دوره متوسطه نیز نسخه ای از این پرسشنامه طراحی شده که در همین سایت موجود است