پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی

برای سنجش سازگاری دانش آموزان ۱۴ تا ۱۸ ساله دبیرستانی در ۳ حوزه سازگاری عاطفی ، اجتماعی و آموزشی است این پرسشنامه دارای ۶۰ سوال ۲ گزینه ای بلی و خیر است و بر روی دانش آموزان کلاس اول تا چهارم دبیرستانی هنجار یابی شده است . دارای اعتبار روایی و جدول کلید سوالات است نرم آ« هم برای دختران و هم پسران می باشد . این پرسشنامه توسط سینها و سینگ طراحی شده است که در ایران در دو نسخه مختص دانش آموزان متوسطه ، ابتدایی و راهنمایی هنجاریابی شده است . نسخه دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی آن نیز در این سایت وجود دارد