پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی

این پرسشنامه شامل ۶۰ سوال است وبروی گروه نمونه ۱۹۵۰ نفری دانش آموزان اجراشد ودارای و اعتبار و روایی وروش نمره گذاری است.