پرسشنامه ساختار ونحوه نمره گذاری مقیاس دینداری خدایاری فرد وهمکاران۱۳۸۹

این پرسشنامه دارای ۱۰۲ سوال ۶ گزینه ی می باشد.این پرسشنامه دارای شیوه نمره گذاری می باشد.