پرسشنامه زوجی اینریچ

این پرسشنامه دارای ۳۵سوال وروش نمره گذاری است که اعتبار و روایی دارد و در قالب فایل pdfاست.